Zaokrouhlování je ve své podstatě zjednodušování

Zaokrouhlování je aritmetickým procesem, s nímž se lze setkat především v matematice a zároveň nás provází i v praktickém životě. Tento úkon ve své podstatě dělá ze složitých čísel ta jednodušší. Typickým příkladem je číslo Pí, které nabývá hodnoty 3,141592653589793238462 a pokračuje ještě mnohem dál. Právě zaokrouhlení z něj udělá například číslo s hodnotou 3,14. To je při výpočtech přece jenom použitelnější.

Jaké jsou možnosti zaokrouhlování?

Samotné zaokrouhlování má pochopitelně svá pravidla. Setkat se můžete i s různými typy. Typickým příkladem je zaokrouhlení směrem dolů, které vychází z anglického názvu floor. Obvykle se zaokrouhluje směrem dolů na číslo menší, než je hodnota zaokrouhlovaného čísla. Opakem toho je zaokrouhlování nahoru vycházející z anglického názvu ceil. Zde je prováděn zcela opačný proces.

Možná že se ptáte, kde je ten zlomový moment, kdy je možné zaokrouhlit nahoru a kdy naopak dolů? Tím hlavním lomovým číslem je pětka. Čísla od 0 do 4 zaokrouhlují směrem dolů. Vše od 5 a výše větně naopak nahoru. Při zaokrouhlování tak pochopitelně dochází k jisté chybovosti, právě díky zkrácení původního, potažmo výsledného čísla. Typickým příkladem je postupné zaokrouhlování. Když na počátku všeho máte číslo 1,45 a zaokrouhlíte ho na 1,5. Poté provede zaokrouhlení ještě u něj a výsledkem se stane číslice 2.

Zaokrouhlení na desetinná místa

V závislosti na tom, jaké číslo potřebujete zaokrouhlit zvolíte, na kolik desetinných míst se bude zaokrouhlovat. Nemusí to být pouze na celá čísla. I v praxi občas potřebujete zaokrouhlit na jedno nebo dvě desetinná místa. V rámci vybraných matematických zadání to může být zaokrouhlování i na vícero desetinných míst.

Tento způsob zjednodušení čísla bude pro mnohé jistě velkým pomocníkem. Pozor byste měli dávat pouze na to, kde jej můžete použít, aby pro Vás výsledek byl co nejpřesnější. A kdy si naopak můžete dovolit zaokrouhlení na méně desetinných míst. Snižování počtu významových číslic v čísle má zkrátka svůj význam.